Prostor primer 1

življenska pot mi je podarila tudi 10 letne izkušnje z vpisi stavb v kataster stavb in zemljiško knjigo. Marsikatero skrb in strah stranke sem rešila z ureditvijo vpisa nepremičnine, marsikateri spor solastnikov preprečila. Lepo je še po letih ureditve prejeti klic ali hvaležen stisk roke zadovoljne stranke.

  • dogovor, ogled, osebni razgovor
  • odmera zemljišča pod stavbo, izmere stavbe
  • izdelava elaborata evidentiranja zemljišča pod stavbo in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb s potrebnimi prilogami in seznanitvijo
  • pridobitev sklepa Geodetske uprave o evidentiranju zemljišča pod stavbo in vpisu stavbe v kataster stavb
  • listina o oblikovanju etažne lastnine, overitve
  • vlaganje predloga za vpis v zemljiško knjigo
  • vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe v zemljiško knjigo
  • za obseg del se predhodno dogovorimo